Меню
Меню

KBS-БЮДЖЕТ

Рішення KBS – для комплексної автоматизації обліку і планування в установах:

 • бюджетної сфери та органів державного управління
 • комунальних некомерційних та комерційних підприємств

Рішення KBS-Бюджет

КBS. Облік бюджетної установи

KBS. Облік бюджетної установи призначений для автоматизації бухгалтерського та фінансового обліку, розрахунку заробітної плати. Крім того, дозволяє вести  кадровий облік бюджетних установ. До складу включено підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в установах, які фінансуються з державного, обласного та місцевого бюджетів, і ведуть облік за планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.

Програму можуть використовувати одержувачі, розпорядники, головні розпорядники бюджетних коштів, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, силові відомства, установи культури, науки і освіти, фінансові органів, органи казначейства в частині виконання кошторису на своє утримання.

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

 • Затверджені кошторисні показники ведуться за загальним й спеціальним фондами.
 • Передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені для подальшого коректного формування бюджетної звітності за коштами спеціального фонду.
 • Відображення складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
 • Формування форм для друку та електронних файлів у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.

 ОБЛІК ДОГОВОРІВ

 • Ведення обліку договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій.
 • Передбачено пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 • Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.
 • Формування вхідних і вихідних платіжних документів. Підготовка платіжних документів у Держказначейство для розрахунку з постачальниками, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.
 • Облік ведення розрахунків з постачальниками, покупцями й підзвітними особами.
 • Завантаження банківських виписок з ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

 • Облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
 • Облік МЦ у розрізі джерел фінансування і КЕКВ.
 • Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.

ОБЛІК ПОСЛУГ

 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації).
 • Надходження послуг від постачальників.

ОБЛІК ПДВ

 • Можливість налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності закладу, також з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.
 • Податкові накладні вивантажуються в усі системи електронної звітності.

 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

 • Взаєморозрахунки ведуться в таких розрізах: джерела фінансування; КЕКВ; контрагент; договір; документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій)
 • Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА КАДРИ

 • Облік заробітної плати у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
 • Облік розрахунку грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб.
 • Облік розрахунку грошового утримання службовців на державній службі.
 • Облік заробітної плати працівників відповідно до їх педагогічного навантаження.
 • Облік кадрів та аналіз кадрового складу. Автоматизація кадрового діловодства.

ЗВІТНІСТЬ

 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 • Стандартна бухгалтерська звітність, яка дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).

СЕРВІСНІ МОЖЛИВОСТІ

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 • Встановлення дати заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
 • Налаштування автоматичного резервного копіювання.
kbs-bkp

KBS. Бухгалтерія комунального підприємства

Рішення автоматизації бухгалтерського обліку таких комунальних підприємств: комунального некомерційного підприємства (КНП) або комунального комерційного підприємства (ККП). Для підприємств, які здійснюють комерційну і некомерційну діяльність: надають послуги, займаються виробництвом, тощо. У відповідності до чинного законодавства України програма забезпечує складання обов’язкової (регламентованої) звітності.

KBS. Бухгалтерія комунального підприємства дозволяє ведення обліку неприбуткової і комерційної діяльності в єдиній інформаційній базі. Функціонал програми KBS забезпечує вирішення всіх повсякденних завдань, що постають перед бухгалтерською службою комунального унітарного підприємства.

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

 • Затверджені кошторисні показники ведуться за загальним і спеціальним фондами.
 • Ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені. В результаті коректно формується бюджетна звітність за коштами спеціального фонду.
 • Зв’язок з казначейською системою «Кошторис – Договір – Зобов’язання – Фінансове зобов’язання – Платіжне доручення». Відсутність дублювання в обліковій та казначейській системах.
 • Реєстрація складу реєстрів документів, які передаються в ДКСУ. Контроль переданих за реєстрами документів.
 • Друковані форми та електронні файли у форматі ПЗ «Мережа» ДКСУ.
 • Будь-яка кількість джерел фінансування.

 ОБЛІК ДОГОВОРІВ

 • Олік договорів з постачальниками та покупцями ведеться з урахуванням їх специфікацій.
 • Удоговорах з постачальниками окремо враховується відповідність договору кошторисним показникам.
 • До електронних документів можна додавати скан-копії оригіналів.
 • Пакетне вивантаження документів «Договір», «Додаткова угода», «Надходження ТМЦ», «Надходження НА» та «Отримання послуг», а також специфікацій до них для оприлюднення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data.

 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

 • Реєстрація взяття зобов’язань.
 • Реєстрація взяття фінансових зобов’язань.
 • Формуються платіжні документи у Держказначейство для виконання платежів поста­чальникам, перерахування сум заробітної плати, підзвітних сум тощо.
 • Ведуться розрахунки з постачальниками, покупцями і підзвітними особами.
 • Валютний облік.
 • Розрахунки з підзвітними особами.
 • Можливість обліку фінансування та отриманих асигнувань.
 • Завантаження банківських виписок з ПТК «Клієнт казначейства – Казначейство».

 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Облік матеріальних цінностей розділений за наступними напрямками:

 • Облік необоротних активів.
 • Облік запасів.

Облік необоротних активів та запасів ведеться у програмі відповідно до вимог П(C)БУ 7 «Основні засоби», П(C)БУ 8 «Нематеріальні активи», П(C)БУ 9 «Запаси» і методичним вказівкам по їх застосуванню:

 • Облік у розрізі джерел фінансування.
 • Облік по партіях.
 • Метод обліку собівартості для кожного з рахунків можливо обліковувати окремо.
 • Розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції.
 • Нарахування зносу.
 • Проведення інвентаризації.
 • Індивідуальне налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.
 • Облік продуктів харчування, облік виробництва страв, ведення план-меню, розрахунок собівартості випуску.
 • Ведеться кількісно-сумовий облік.

ОБЛІК ПОСЛУГ

 • Реалізація послуг стороннім організаціям, також проведення групової реалізації.
 • Відображення надходження послуг від постачальників.
 • Формування цін покупців (за видами цін та об’єктами ціноутворення), з автоматичним заповненням ціни в документах реалізації, облік індивідуальних цін.

ОБЛІК ПДВ

 • Налаштування методу обліку ПДВ за видами діяльності для кількох юридичних осіб в одній базі, у тому числі, з прив’язкою до джерела фінансування та структурного підрозділу.
 • Автоматичний розрахунок сум ПДВ господарських операцій. Ручне коригування методів обліку та сум ПДВ в залежності від господарської операції.
 • Контролюється правильність формування вихідних податкових накладних.
 • Обмін податковими накладними з усіма системами електронної звітності.

 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВЗАЄМОРОЗРАХУНКІВ

 • Виписка актів звірки взаєморозрахунків та проведення інвентаризації заборгованості дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:
  • Джерела фінансування;
  • КЕКВ;
  • Контрагент;
  • Договір;
  • Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА КАДРИ

 • Заробітна плата розраховується у розрізі джерел фінансування та КЕКВ.
 • Розрахунок всіх регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці.
 • Нарахована зарплати і податки відображаються у витратах установи.
 • Для розрахунку сум нарахувань та утримань передбачена можливість використовувати довільні формули, у яких, крім широкого переліку наперед визначених показників і показників, створених користувачами, є можливість застосовувати арифметичні дії, математичні функції та умовні вирази.
 • Облік депонованої заробітної плати.
 • Нарахування за середнім заробітком (відпустки, лікарняні, виконавчі листи, тощо).
 • Розрахунки з ФСС.
 • Облік кадрів та аналіз кадрового складу.
 • Автоматизація кадрового діловодства.
 • Формування регламентованої звітності для подачі у фонди, ДПІ.
 • Формування аналітичної звітності для аналізу фонду оплати праці, нарахувань, утримань, податків тощо.
 • Відображення даних розрахунку заробітної плати у бухгалтерському обліку.

ЗВІТНІСТЬ

 • Можливо будувати звіти за узагальненими кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ).
 • Облік ПДВ, реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних.
 • Формування стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані за залишками, оборотами рахунків та за проводками у різних розрізах (наприклад, Оборотно-сальдова відомість, Шахова відомість, Обороти рахунку, Картка рахунку, Аналіз субконто тощо).
 • Журнал ордери.
 • Спеціалізовані звіти.
 • Фінансова та бюджетна звітність.
 • Формування госпрозрахункової фінансової звітності за П(С)БО №1.

СЕРВІСНІ МОЖЛИВОСТІ

 • Повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо).
 • Можливість встановити дату заборони редагування документів в розрізі підсистем обліку, користувачів.
 • Створення розподілених інформаційних баз для обміну даними з віддаленими підрозділами.
 • Налаштування автоматичного резервного копіювання.

KBS-Бюджет — основні напрямки автоматизації

 • введення та зберігання інформації в необхідному для оформлення документів обсязі
 • ведення бухгалтерського документообігу з реєстрацією операцій на рахунках плану рахунків БО
 • реєстрація, оформлення та зберігання у єдиній базі вхідних первинних облікових документів
 • формування регістрів обліку за обліковими даними з можливістю отриманням копій на папері
 • формування стандартних та спеціалізованих звітів з різним рівнем групування, деталізації та критеріями відбору даних;
 • формування регламентованої бухгалтерської, податкової та статистичної звітності
Заповніть форму щоб отримати безкоштовну консультацію

KBS-Бюджет — переваги

Програма автоматично формує всю необхідну бухгалтерську звітність, зберігає проводки та підтримує єдиних технологічний процес.

Передбачена можливість налаштування ведення звітності по підрозділам установи.

Програмний продукт розроблено з урахуванням вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, Державної казначейської служби України та інших органів влади з ведення БО, виконання бюджету та реалізує стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням вимог національних положень(стандартів) БО в державному секторі.

Вартість KBS-Бюджет

СТП

сервіс технічної підтримки
15 900 грн. 1 рік
 •  

KBS

ліцензія на 1 користувача
15 480 грн.
 • Бухгалтерія
 • Проводки
 • Звітність
Популярно

Навчання

навчання працівників
802 грн. 1 год
 •  

Зарплата одного бухгалтера складає від 8 000 грн., на рік це складе 96 000 грн.

Також Вам може знадобитися ще помічник бухгалтера, а це ще 96 000 грн. на рік.

Економія від 80 000 грн. вже з першого року використання!*

Додаткові сервіси

При купівлі KBS ви отримаєте доступ до сервісів FREDO Звіт та FREDO ДокМен без додаткової оплати.

1c_bas_kbs_fredo-zvit

Сервіс електронної здачі звітності та електронного адміністрування ПДВ. “Безшовна” інтеграція з системою KBS-Бюджет, пряме з’єднання з центральним шлюзом ДФС, працює в режимі 24*7 цілодобово без вихідних і святкових днів.

1C-BAS-KBS_fredo-docmen-logo

Сервіс електронного документообігу – обмін первинними документами між контрагентами, автоматичне завантаження й вивантаження в систему KBS-Бюджет, обмін будь-якими електронними документами.

falcon-logo

Замовляйте консультацію, і ми розповімо детальніше про особливості та відмінності KBS-Бюджет​

 • введення та зберігання інформації в обсязі, який необхідний для оформлення первинних облікових документів та формування регістрів БО;
 • ведення бухгалтерського документообігу з реєстрацією операцій на рахунках плану рахунків БО;
 • реєстрація вхідних первинних облікових документів;
 • оформлення вихідних первинних облікових документів;
 • зберігання сформованих первинних документів в електронному вигляді в інформаційній базі;
 • формування регістрів обліку за обліковими даними з отриманням копій на паперовому носії;
 • формування стандартних та спеціалізованих звітів з різним рівнем групування, деталізації та критеріями відбору даних;
 • формування регламентованої бухгалтерської, податкової та статистичної звітності. 
 • облік наявності руху грошових документів та готівкових коштів у касі, в тому числі в іноземній валюті;
 • облік руху грошових коштів на рахунках, відкритих у банківських установах, в тому числі в іноземній валюті;
 • облік операцій за розрахунковими рахунками, що відкриті в органах Державного казначейства України, а також реалізовано електронний обмін даними з казначейськими системами;
 • облік взаєморозрахунків із постачальниками та підрядниками у розрізі документ-розрахунок;
 • облік взаєморозрахунків із покупцями за товари, продукцію та послуги у розрізі документ-розрахунок;
 • облік розрахунків із підзвітними особами;
 • облік доходів та витрат у розрізі:
  • джерел фінансування
  • підрозділів;
 • облік товарно-матеріальних цінностей;
 • облік нематеріальних активів;
 • облік фінансового результату діяльності установи;
 • обліг прийнятих асигнувань;
 • облік кошторису витрат;
 • облік ПДВ;
 • автоматичне формування бухгалтерських проводок та звітності:
  • стандартна бухгалтерська звітність
  • картки аналітичного обліку
  • меморіальні ордери та головна книга
  • регламентована звітність
  • інша звітність.

* – ця сума може змінюватися. Сума яку Ви фактично зможете заощадити залежить від Ваших фактичних витрат, кількості придбаного програмного забезпечення та додаткових послуг.

Консультація по придбанню
BAS ERP

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Консультація по придбанню СТП

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Можливо у Вас є запитання?

Ми з радістю відповімо на всі питання.
Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Консультація з послуг супроводу та навчання

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Консультація по придбанню ІТС

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Консультація по придбанню UA-Бюджет

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Я хочу дізнатись як зменшити витрати?

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Безкоштовна консультація

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Потрібна консультація?

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Маєте запитання?

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Замовити консультацію

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію